S.G.Medhat  |   Formwork & Scaffolding

precast mold

قالب گرادان

  قطعــات پیــش ســاخته جهــت نشــیمن جایــگاه اســتادیوم هــای ورزشــی در طــول هــای مختلـف را…

مفصل نیوجرسی

  بـا تغییـر اسـتانداردهای وزارت راه و شهرسـازی قالـب هـای نیوجرسـی لولایی از رده خـارج…

قالب نیوجرسی

   نیوجرســی مفصلــی ( مانــع بتنــی ) بــرای جداســازی لاین چــپ و راســت آزادراه هــا…

قالب کالورت

  جهــت ایجــاد محــل عبــور آبراهــه در پــروژه هــای راه ســازی از قطعــات بتنــی کالــورت…

قالب تیر پل

  قالـب هـای تیـر پـل از پنـل هـای بـا عـرض یـک متـر تشـکیل شـده اسـت…

قالب جدول

    قالـب هـای جـدول در دو مـدل کشـویی و پیچـی جهـت سـاخت قطعـات پیـش…

قالب خاک مسلح

  جهـت مهـار خـاک در رمـپ هـای تقاطـع هـای غیـر هـم سـطح از قطعـات پیـش…
 

سیستم های ویژه قالب بندی

یکــی از توانایــی هــای اصلــی ســازه گســتر مدحــت امــکان طراحــی ، تولیــد و اجـرای پیچیـده تریـن سیسـتم هـای روز قالـب بنـدی دنیـا مـی باشـد کـه در گذشـته از کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی وارد ایـران مـی شـد . قیمـت بسـیار بـالا ، حساسـیت هـای شـرکت تولیـد کننـده در دادن اطلاعات هـای تخصصـی و مشـکلات عدیـده واردات ، بخشـی از مشـکلات همیشـگی اجـرای ایـن سیسـتم هـا بـود. برخـی از ایـن سیسـتم هـا ماننـد سیسـتم هـای قالـب تونـل فـرم ، قالـب شـاریو، قالـب هـای خـاص، قالـب کالیمینـگ، قالـب هـای لغـزان و ... مـی باشـد. تیـم فنـی مهندسـی سـازه گسـتر مدحـت بـا بررسـی دقیـق نمونـه هـای موجـود و مهندسـی معکـوس آنهـا و بـا بومـی سـازی ایـن سیسـتم هـا موفـق بـه اجـرای موفق و بـدون نقـص ایـن سیسـتم هـا در انـواع پـروژه هـای ملـی کشـور شـده اسـت.

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.