S.G.Medhat  |   Formwork & Scaffolding

جک سقفی

 

 

یکــی از مرســوم تریــن سیســتم هــای اجـرای سـقف هـای بتنـی ، تیرچـه بلـوک ، یونولیـت و ... اسـتفاده از جـک هـای سـقفی بــا ارتفــاع هــای مختلــف مــی باشــد .عمــده مصــرف ایــن جــک هــا در پــروژه هــای کوچــک بــه ویــژه ســاختمان هــای مســکونی مــی باشــد . ایــن جــک هــا در انـواع مختلـف سـاده و صلیـب دار و بـا رزوه مهــره گام 6 ، گام 8 یــا گام 9 تولیــد مــی گــردد . رزوه هــای گام 9 شــرکت ســازه گســتر مدحـت بـه صـورت انحصـاری توسـط ایـن شـرکت تولیـد مـی گـردد و دارای بالاتریـن اســتاندارد کیفــی در ایــران مــی باشــد .جــک هــای ســاده ، امــکان نصــب انــواع ســرجک هــای 4 شــاخ ، ســرجک طــرح مســتیطی ، صلیــب متحــرک و ... را دارا مــی باشــند .

قیمت جک سقفی 

قبل از این که به سراغ قیمت جک سقفی برویم باید یک نکته ی مهم بگوئیم.از آن جایی که این جک ها مقاومت بسیار بالایی دارند پس می توانند سالیان سال و بدون بروز هیچ گونه مشکلی به کار خود ادامه بدهند از این رو خیلی از افراد به سراغ جک سقفی دست دوم می روند اما خب قطعا هر وسیله ای که یک مدت استفاده شود و مستهلک شود دیگر مانند روز اول نیست اما خب طبیعتا قیمت پایین تری نسبت به  جک سقفی نو  دارند.

 

بیشتر بدانید :  جک سقفی چیست؟ 

 در رابطه با قیمت آن نیز باید بگوئیم که تا به این جا فهمیدیم که انواع مختلفی جک وجود دارد که هر کدام ویژگی منحصر به فرد خود را دارند و هم این که هر جک طول و ضخامت مخصوص به خود دارند و این عوامل در تعیین قیمت خیلی موثر هستند.  البته باید به این نکته اشاره کنیم که همکاران ما تمام تلاش خود را می کنند که بهترین کارایی و کیفیت را با مناسب ترین قیمت به مشتری عرضه کنند پس اصلا نگران قیمت نباشید و در اسرع وقت وارد سایت ما  شوید و محصول مورد نظر خود را سفارش بدهید. شما از این طریق دیگر نیاز نیست ساعت ها وقت ارزشمند خود را در ترافیک بگذرانید و نه تنها انرژی خود را از دست بدهید بلکه بابت رفت و آمد هزینه بدهید. شما می توانید وارد سایت ما شوید و انواع و اقسام جک ها را مشاهده کنید و متناسب با نیاز خود محصول مورد نظر را تهیه کنید و آن را در محل دلخواه خود تحویل بگیرید.

 

 پروژه های مرتبط

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.
The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.