S.G.Medhat  |   Formwork & Scaffolding

special system

قالب لغزان

  قالب لغزان  در ایـن روش قالـب بنـدی ، یـک عـدد شـمع در مرکـز سـازه…

سیستم اتوکلایمینگ RCS

  سیستم کلایمینگ RSC سیســتم ریــل کلایمینــگ یکــی از بهتریــن سیســتم هــا در اجــرای پــروژه…

قالب تونلی فرم

  سیسـتم قالـب هـای تونلـی هـم اکنـون به عنـوان سیسـتمی کارآمـد در سـاخت و سـازه…

قالب بندی سد

  قالـب بنـدی سـد ، یـک روش بتـن ریـزی دیوارهــای یــک طرفــه بــالا رونــده مــی…

قالب بندی تونل لاینینگ

  جهــت اجــرای انــواع تونــل هــای آب ، راه ، فاضلاب ، راه آهـن و…

قالب بندی شاریو

    ایـن روش قالـب بنـدی یکـی از روش هـای مناســب در جهــت قالــب بنــدی…

قالب های خاص

  قالب های خاص  شــرکت ســازه گســتر مدحــت بــا تکیــه بــر تــوان فنــی تیــم فنــی…
 

قالب های پیش ساخته

بســیاری از قطعــات بتنــی بــا توجــه بــه شــرایط پــروژه و نــوع کارکــرد امــکان بتــن ریــزی درجــا را ندارنــد و مــی بایســت قطعــه در محــل دیگــری بتــن ریــزی شــده و بعــد از گیــرش نهایــی بــه محــل پــروژه منتقـل شـود . انـواع نیوجرسـی هـای آزادراه ، هـا ، قرنیـز پـل ، دیـواره هـای اطـراف متـرو ، دیـوار خـاک مسـلح ، تیـر بـرق و قطعـات خـاص بتنــی بخشــی از ایــن محصــوالت مــی باشــد.

یکــی از مهــم تریــن نــکات در ایــن محصــوالت افزایــش ضریــب تکــرار اســتفاده از قالــب هــا مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از ورق هــای ST52 عمومــا ایــن مشــکل رفــع مــی گــردد .

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.