S.G.Medhat  |   Formwork & Scaffolding

قالب لغزان

 

قالب لغزان 

در ایـن روش قالـب بنـدی ، یـک عـدد شـمع در مرکـز سـازه بتنـی قـرار مـی گیـرد . ایـن سـازه بیشـتر بـه شـکل مـدور سـاخته مـی شـود . سـپس شـمع هیدرولیـک مرکـزی قالـب را بــه صــورت یکپارچــه بــه بخــش بعــدی منتقــل مــی کنــد . ایــن قالــب هــا معمــولا در ارتفـاع 100 سـانتی متـری تولیـد مـی شـود . ایــن روش قالــب بنــدی بــرای بتــن ریــزی انــواع ســیلوها تــک یــا چنــد ســلولی ، دیــوار هـای برشـی سـازه هـای بلنـد مرتبـه ، مخـازن مایعـات ، شـفت قائـم تونـل هـا ، معـادن و ... مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . قالب لغزان در دو نوع تولید می شـود : قالب لغزان با مقطع ثابت قالـب لغزان با مقطع متغیر اگر مقطع سـازه ثابت باشـد و ضخامت آن تغییر نکند از قالب لغزان اسـتفاده می شود ولی اگر مقطع سـازه متغیر باشـد و یا ضخامت دیوارهای آن تغییر نماید از قالب لغزان با مقطع متغیر بهره برده می شود .

 

 پروژه های مرتبط

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.
The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.