اقتصادقالب بندی

اقتصاد قالب بندی و اقتصاد کل پروژه

 

در بعضی پروژه ها نیاز به صیقلی و پرداخت بودن سطح بتن می باشد. در چنین، پروژه هایی استفاده از قالبهای بزرگ مثل قالبهای پلای وود، قالبهای فیبری آبدیده و قالبهای فولادی می تواند صرفه اقتصادی زیادی داشته باشد.

در این موارد هر چند هزینه قالب افزایش می یابد، کاهش هزینه پرداخت سطح بتن می تواند این اضافه هزینه را کاهش داده یا جبران کند. قالبهای کوچک باعث می شود که در سطح بتن، محل اتصال قالبها به یکدیگر مشخص شود که این مشکل در قالبهای با ابعاد بزرگ کاهش می یابد یا بوسیله پر کردن درز این قالبها می توان این خطوط را بطور کل حذف کرد. پرکردن درز

قالبها را می توان با بتونه، نوار درزگیر یا سایر مواد مناسب انجام داد.

مقاله های زیادی مصالح و روشهای اجرای قالب بندی اقتصادی بسا۔

داده اند. AGI ، انجمن سیمان پرتلند و سازمانهای دیگری که مرتبط با سازه های بی سه کنفرانس بین المللی تحت عنوان "قالب بندی اقتصادی ساختمانهای مجموعه مقالات این کنفرانسها منتشر شده اند و توسط این مؤسسات قابل فهرست مراجع این بخش نیز قید شده است.

   جدول 2-2 برنامه ریزی و استفاده مجدد از قالب برای ساختمان

مرحله

كل زمان سپری شده در شروع این مرحله (هفته)

قالب برای

منبع تأمین قالب

1

0

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال 

جک های سقفی

قالب نو

 قالب نو

قالب نو

قالب نو

قالب نو

2

1

ستونها

  پهلوی تیرها

 زیر تیرها

زیردال 

جک های سقفی

قالب نو

قالب نو

قالب نو

قالب نو

قالب نو

3

2

ستونها

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال

جک های سقفی

مرحله 1

مرحله 1

قالب نو

قالب نو

قالب نو

4

3

ستونها 

 پهلوی تیرها

 زیر تیرها

 زیردال

 جک های سقفی

مرحله 2

مرحله 2

مرحله 1

مرحله 1

مرحله 1

5

4

ستونها

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال

جک های سقفی

مرحله 3

مرحله 3

مرحله 2

مرحله 2

مرحله 2

6

5

ستونها

پهلوی تیرها

 زیر تیرها

زیردال

جک های سقفی

مرحله 4

مرحله 4

مرحله 3

مرحله 3

مرحله 3

7

6

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال

جک های سقفی

مرحله 5

 مرحله 5

 مرحله 4

 مرحله 4

 مرحله

8

7

ستونها

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال

 جک های سقفی

مرحله 6

مرحله 6

مرحله 5

مرحله 5

مرحله 5

9

8

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال  

جک های سقفی

مرحله 7

 مرحله 7

مرحله 6

مرحله 6

مرحله 6

10

9

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال   

جک های سقفی

مرحله 8

مرحله 8

مرحله 7

مرحله 7

مرحله 7

11

10

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال   

جک های سقفی

مرحله 9

مرحله 9

مرحله 8

مرحله 8

مرحله 8

12

11

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال   

جک های سقفی

مرحله 10

مرحله 10

مرحله 9

مرحله 9

مرحله 9

اجرای ساختمان و اقتصاد

اجرای ساختمان و اقتصاد

برنامه ریزی دقیق عمليات قالب بندی و روش اجرای ساختمان می تواند موجب حداکثر صرفه اقتصادی قالب بندی و همچنین بیشترین بازده نیروی کار شود که حاصل هر دو، کاهش هزینه قالب بندی خواهد بود.
یک ساختمان ۶ طبقه با ستونها، شاه تیرها، تیرها و دالهای بتنی در شکل ۲-۳ درنظر گرفته شده است. مساحت کف طبقات به حد کافی بزرگ می باشد که بتوان هر سقف را به دو قسمت مساوی یا تقریبا مساوی برای قالب بندی و بتن ریزی تقسیم نمود. بین این دو قسمت در ساختمان درز ساخت تعیین شده یا مجاز می باشد. اگر سازه نسبت به درز ساخت متقارن باشد، سازنده شانس خوبی دارد و اگر سازه نسبت به درز ساخت متقارن نباشد، نیاز به یکسری اصلاحات در قالب ها و روند قالب بندی می باشد.

 فصل 2                                شکل 2-3 جدول برنامه ریزی اجرای سازه بتنی ساختمان

هر طبقه برای اجرا به دو بخش مساوی تقسیم می شود. بنابراین، ۱۲ قسمت در ساختمان خواهیم داشت. هر بخش در یک هفته بطور کامل ساخته می شود. اگر شرایط جوی اجازه دهد، عملیات ساخت و نصب قالبها، آرماتورگذاری، نصب لوله های برق، لوله کشی آب و بتن ریزی انجام می شود. قالب بندها باید قالب بندی بخش ۱ را در پایان روز سوم تمام کنند و بعد از این مدت تعدادی از آنها شروع به قالب بندی بخش ۲ می نمایند، در حالیکه بقیه شروع به نصب جکها و مهاربندها می نمایند که برای نگهداشتن قالب شاه تیرها، تیرچه ها و دالهای بخش ۱ استفاده می شود. یک یا دو نفر از قالب بندها تا زمان شروع بتن ریزی بخش ۱، در آن باقی می مانند. این عملیات یک هفته طول می کشد.
در طی هفته دوم و هفته های بعد از آن، یک بخش در هر هفته کامل می شود. شرایط بد جوی ممکن است موجب اتلاف وقت شود که در برنامه ریزی ساخت لحاظ نشده است. شکل ۲-۲ بطور ساده مراحل و بخشهای ساخت را نشان می دهد، اما زمان از دست رفته به علت آب و هوای بد را شامل نمی شود.
قالبهای ستونها و پهلوی تیرها باید حداقل ۴۸ ساعت در محل خود باقی بمانند، در حالیکه قالب زیر تیرها، تیرچه، دالها و جکهای قائم باید حداقل ۱۸ روز در زیر بتن باقی بمانند. با این وجود، نمونه استوانه ای بتن را می توان برای تشخیص امکان کاهش زمان برچیدن شمعها مورد آزمایش مقاومت قرار داد. قالب بندی می تواند از یک بخش به بخش دیگر در کوتاهترین زمان ممکن انتقال یابد (البته تا آنجا که تشابه اعضای سازهای اجازه می دهد).
جدول ۲-۲( اقتصاد قالب بندی و اقتصاد کل پروژه ) به تعیین تعداد دفعات استفاده مجدد قالب و مقدار کل قالب مورد نیاز برای اجرای ساختمان نشان داده شده در شکل ۲- ۲، کمک می نماید. هر چند این قالبها پس از باز کردن قابل استفاده مجدد در ساختمانهای مختلف می باشند و این موضوع تنوع زیادی دارد، روش تحلیل استفاده مجدد که در این جدول ارائه شده است، قابل استفاده در هر ساختمان و در چندین ساختمان مختلف می باشد.
اگر برنامه نشان داده شده در جدول ۲-۳ بکار گرفته شود، ضروری است که مجموعه قالبهای زیر تهیه شوند، برای ستونها و پهلوی تیرها و تیرچه ها، دو دست قالب؛ برای زیر تیرها و دالها سه دست قالب و همچنین سه سری شمع به شرط آنکه بخشهای سازهای نظیر ستونها، شاه تیرها، تیرچه ها و پانلهای سقفی در بخشهای فرد ۱ تا ۱۱ و بخشهای زوج ۲ تا ۱۲ مشابه باشند. اما اگر این اجزاء بین بخشهای با شماره فرد و شماره زوج مشابه نباشند، ضروی است که قالبها پس از باز کردن به طبقه بالاتر انتقال یابند. بعنوان مثال قالب بخش ۱ قابل انتقال به بخش ۲نیست و در طبقات دیگر هم به همین ترتیب. در چنین شرایطی، باید یک مجموعه قالب برای ستونها و پهلوی تیرها برای بخش ۱ و یک مجموعه دیگر برای بخش ۲ در نظر گرفته شود. همینطور باید یک مجموعه قالب زیر تیر و دال و یک سری شمع برای بخش ۱ و یک مجموعه دیگر برای بخش ۳ در نظر گرفته شود و بطور مشابه برای بخش ۲ و ۴

اقتصاد قالب بندی و ابعاد تیرها

 

صرفه جویی در هزینه را می توان با انتخاب تیرهای هم عرض و سازگار با قالبهای استاندارد ایجاد نمود. تیری با ارتفاع ۳۰cm را همراه با دال بتنی به ضخامت ۲۰cm در نظر بگیرید. ارتفاع

آویز تیر در چنین شرایطی 10cm می شود. اگر برای قالب بندی این تیر در محل گوشه های تیر از کنج بیرونی ۲

/ ۵cm × ۲ / ۵ استفاده شود، برای محل اتصال تیر به دال باید یک ساق کنج داخلی مورد استفاده ۷ / ۵cm باشد که کار قالب بندی را بسیار دشوار می نماید (چون گوه زدن در داخل این کنج داخلی بسیار مشکل است و در نتیجه باید کنج خاصی به شکل Z ساخته شود که فقط در همین نوع تیر قابل استفاده است. در حالیکه اگر ارتفاع آویز تیر ۱۲

/ ۵cm یا ۱۵cm باشد به سادگی با کنجهای داخلی و بیرونی معمولی قابل قالب بندی است. (شکل ۲-۱).

در صورت استفاده از ابعادی که منجر به استفاده از قالبهای استاندارد شود، پس از پایان پروژه این قالبها باز هم برای پروژه های دیگر قابل استفاده خواهد بود.

مثالهای زیادی می توان از اقتصاد قالب بندی بر پایه ابعاد استاندارد قالبهای مدولار ذکر نمود. این زمینه ای است که مهندسان معمار و سازه می توانند توسط آن طرح سازه بتنی خود را

اقتصادی نمایند. طرحهایی که هدف آنها کاهش مقدار بتن مصرفی بدون در نظری سایر هزینه ها می باشد، ممکن است باعث افزایش در هزینه نهایی سازه شوند که ان . بتن صرفه جویی شده بیشتر باشد. صرفه جویی بیشتر را با توجه به مثال فوق، می توان از آشنایی با ابعاد قالبهای استاندارد و در نظر گرفتن جزئیات قالب بندی تیر و ستون

بدست آورد.

اقتصاد ساخت، نصب و برچیدن قالب

هزینه قالب از سه بخش تشکیل شده است: مصالح، نیروی کار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت یا مونتاژ و حمل آن. هر عملیاتی که منجر به کاهش هزینه حاصل از تمام عوامل فوق شود باعث صرفه جویی مالی می گردد. در صورت ثابت بودن هزینه بتن مصرفی با خرید بتن آماده، صرفه جویی عملی در هزینه بتن بسیار ناچیز است. در صورتیکه قالب بندی واقعا می تواند بر روی اقتصاد پروژه تأثیر بگذارد.

بدلیل اینکه قالبها اکثرا نیروهای متنوع و مرکبی را تحمل می کنند، باید با روشی همانند سایر سازه های مهندسی طراحی شوند. طرح تقریبی قالب با حدس زدن نیروهای وارده، کاری خطرناک و پرهزینه است. اگر قالبها بیش از مقدار مورد نیاز قوی طراحی شوند هزینه غیر ضروری زیادی به همراه خواهند داشت، در حالیکه اگر بصورت ضعیف و دست پایین طراحی شوند ممکن است در زیر بار گسیخته شوند که آنهم بسیار پرهزینه است.

روشهای طراحی مؤثر بر اقتصاد قالب عبارتند از: 1- قالبها را بگونه ای طراحی کنید که علاوه بر داشتن مقاومت کافی کمترین مقدار مصالح

مصرفی و بیشترین تعداد دفعات استفاده مجدد را داشته باشند. ۲- برای بتنهایی که تمام سطح آنها در معرض دید عموم قرار نمی گیرد مانند تیرها، ستونها و

دیوارهایی که بر روی آنها نازک کاری می شود نیازی به سطح تمام شده با کیفیت بالا نیست. ۳- در زمان طرح قالب بندی، روش قالب بندی و باز کردن قالب را نیز در نظر بگیرید. | ۴- در صورت امکان از قالبهای پیش ساخته استفاده کنید. ۵- از قالبها بصورت پانلهای پیش ساخته در بزرگترین ابعادی که امکان حمل آن توسط کارگران

با ماشین آلات موجود می باشد، استفاده کنید. ۶- قالبهای پیش ساخته ممکن است نیاز به طرح قالب بندی، رسم آن و جزئیات خاص داشته

باشند، اما با این وجود اقتصادی هستند.

از قالبهایی که محصول انحصاری تولیدکنندگان خاصی می باشند و به مراتب کم هزینه تر از

قالبهایی که در محل ساخته می شوند هستند، استفاده کنید. ۸- حدالامکان از روشهای استاندارد برای ساخت، نصب و برچیدن قالبها استفاده کنید. کارگران

یکبار این روشها را می آموزند و از آن پس، سریعتر کار میکنند. و وقتی از قالبهای پیش ساخته نظیر قالبهای شالوده ها، ستونها، دیوارها و سقفها که چندین بار

قابل استفاده اند، استفاده می کنید آنها را بطور وضوح شماره گذاری و علامت گذاری کنید تا به

سادگی قابل تشخیص از یکدیگر باشند. ۱۰ - از لوازمی نظیر پین و گوه برای اتصال قابها استفاده کنید تا باز کردن قالبها آسانتر باشد. ۱۱ - قالبها را پس از استفاده تمیز کرده و روغن بزنید و تا زمان استفاده بعدی آنها را در مقابل

پوسیدگی و شرایط مخرب نگهداری کنید. ۱۲ - در صورتیکه از قالب چوبی استفاده میکنید، سعی کنید از الوار در بلندترین طول و

حدالامکان بدون برش استفاده کنید. بعنوان مثال، وقتی الوارها به عنوان پشت بند قائم قالب

دیوار می باشد، نیازی به بریدن طول اضافی آنها در بالای قالب نیست. ۱۳ - از قالبهای مدولار با تسمه دور تا دور با حداکثر ضریب تکرار و ایمنی و کارایی بالا استفاده

کنید. ۱۴ - هزینه قالب بندی را با احتساب هزینه نیروی کار محاسبه کنید و روشی برای قالب بندی در

نظر بگیرید که حداقل هزینه را داشته باشد. ۱۵ - با مطالعه روشهای ساخت، نصب و برچیدن قالبها، شرایط سایت را مورد تجزیه و تحلیل

قرار دهید. چنین تحلیلی می تواند منجر به انتخاب روشهایی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه گردد.

برچیدن قالبها

به منظور افزایش دفعات استفاده از قالب، قالب ها باید در زودترین زمان ممکن باز شود، اما نه آنقدر زود که بتن مقاومت کافی برای اطمینان از پایداری و مقاومت سازه در مقابل بارهای وارده را بدست نیاورده باشد. مهندسان باید حداقل مقاومت مورد نیاز برای بتن را قبل از باز کردن قالب بندی و مهارها تعیین کنند، چون مقاومت لازم برای برچیدن قالبها با توجه به شرایط کارگاه می تواند بسیار متغیر باشد. |

تصویر ۲ - ۲ ارتباط بین سن و مقاومت فشاری بتن با حباب هوا و بتن بدون حباب هوا رابرای سیمان تیپ یک بانسبتهای آب به سیمان مختلف در آزمایشگاه در دمای 21c)70F) ومحیط مرطوب نشان می دهد.

 

 

کمیته ۳۴۷ انستیتو بتن آمریکا ACI [۳]، توصیه می کند مهارها و جکهای قالبهای افقی را پس از رسیدن بتن به ۷۰٪ مقاومت طراحی، حذف نمائید. معیار رسیدن بتن به این مقاومت، نمونه استوانه ای عمل آمده در شرایط کارگاه با سایر روشهای تأیید شده است، مگر اینکه برچیدن مهارها با تأیید مهندس یا آرشیتکت مسئول باشد.

مدت زمانی که قالبها قبل از برچیده شدن باید در محل باقی بمانند، باید با آیین نامه های محلی و نظر مهندسی که بر چیدن جکهارا (براساس مقاومت یا سایر ملاحظات منحصر به فرد پروژه) تصویب می کند، مطابقت داشته باشد. اداره ایمنی و سلامت کاری (OSHA) استاندارد

۱۹۲۶ / ۷۰۳ را برای صنعت ساختمان منتشر کرده است که توصیه میکند قالبها و جکها تا زمانیکه تشخیص داده نشده است بتن می تواند وزن خود و بارهای وارده را تحمل کند نباید

برچیده شوند. چنین تشخیصی بر مبنای یکی از حالات زیر حاصل می شود: (۱) در نقشه ها و مشخصات فنی شرایطی برای برچیدن قالبها و جکها ذکر شود. نظیر چنین شرایطی در زیر آمده است، با (۲) بتن مطابق یک روش استاندارد ASTM که برای سنجش مقاومت فشاری طرح شده است، آزمایش شود و نتیجه آزمایش نشان دهد که بتن مقاومت کافی برای تحمل وزن خود و سایر بارهای وارده را دارد.

در حالت کلی، قالب اعضای قائم مانند ستون و دیوار را می توان زودتر از قالبهای افقی مثل قالب بندی تیرها و دالها باز کرد. کمیته ۳۴۷

ACI حداقل زمان باقیماندن قالبها در محل را در شرایط معمولی بصورت زیر تخمین زده است. قالب ستونها، دیوارها و پهلوهای تیر را اغلب می توان در ۱۲ ساعت باز کرد. بر چیدن قالب زیر تیرچه ها، تیرها و شاه تیرها به فاصله خالص بین تکیه گاههای سازهای بستگی دارد. بعنوان مثال، دهانه های کمتر از ۱۰ فوت (۳ متر) معمولا به ۴ تا ۷ روز نیاز دارند، دهانه های ۱۰ تا ۲۰ فوت (۳ تا ۶ متر) به ۷ تا ۱۴ روز نیاز دارند و دهانه های بیش از ۲۰ فوت (۶ متر) معمولا به ۱۴ تا ۲۱ روز نیاز دارند. باز کردن قالب دالهای یک طرفه نیز به طول دهانه خالص مابین تکیه گاههای سازهای بستگی دارد. دهانه های کمتر از ۱۰ فوت (۳ متر) معمولا به ۳ تا ۴ روز، دهانه های ۱۰ تا ۲۰ فوت (۳ تا ۶ متر) معمولا به ۴ تا ۷ روز و دهانه های بزرگتر از ۲۰ فوت (۶ متر) نیاز به ۷ تا ۱۰ روز زمان نیاز دارند.

 

اقتصاد قالب بندی و ابعاد ستونهای بتنی

 

مهندسین و معماران گاهی اوقات در ساختمانهای چندین طبقه اقدام به کاهش ابعاد ستونها بصورت هر دو طبقه یک بار میکنند البته تا جائیکه بار وارده اجازه می دهد. هر چند این کار باعث کاهش مقدار بتن مصرفی می شود، ممکن است باعث کاهش هزینه سازه نشود. در عمل این کاهش ممکن است هزینه را افزایش دهد. اغلب، ستونی با ابعاد بزرگ در طبقه زیرین می تواند در طبقه فوقانی بدون تغییر ابعاد و فقط با کاهش مقدار آرماتور، مقاومت آیین نامه ای مورد نیاز را تأمین کند. با این کار صرفه جویی خوبی در هزینه قالب می تواند حاصل شود چرا که قالبهای طبقه تحتانی در طبقه فوقانی نیز استفاده می شود. اگر تغییر ابعاد ضروری باشد، تغییر دادن یک بعد ستون به تنهایی بهتر است. انتخاب مناسب ستونها در مهندسی سازه اثر زیادی بر کارایی قالب و هزینه ستونها دارد. با انتخاب تغییرات اندک در ابعاد ستون، صرفه جویی مؤثری در هزینه قالب بندی ستون می توان بدست آورد. تغییرات کمتر در ابعاد می تواند توسط تغییر در مقاومت بتن یا فولاد مسلح کننده و یا هر دو حاصل شود. بعنوان مثال، برای وفق دادن ستون با افزایش بار، افزایش مقاومت بتن یا فولاد مسلح کننده نسبت به افزایش ابعاد ستون ارجحیت دارد.

ستونهایی که نسبت به جهت سازه زاویه دارند هزینه قالب بندی قابل ملاحظه ای به علت مشکل اتصالشان با قاب اصلی خواهند داشت. بعنوان مثال، ستونی که در ساختمان سایر اعضای سازهای یک زاویه ۳۰ داشته باشد هزینه نیروی کار مورد نیاز را برای قالب به اعضای مجاور افزایش میدهد. یک هندسه یکسان برای آرایش ستونها، استفاده . سیستمهای سودمند قالب بندی نظیر قالب پیش ساخته سقف یا قالب پرنده برای قالب بندی سقف را میسر می کند. پراکندگی و بی نظمی موقعیت ستونها ممکن است اجازه استفاه از جن. سیستمهای اقتصادی قالب بندی را ندهد. حتی با سیستمهای قالب بندی دستی متداول یکنواختی در آرایش ستونها موجب سرعت گرفتن عملیات ساخت می شود.

استفاده از سیستمهای مدرن قالب بندی کف با کارایی زیاد نظیر قالبهای پرنده یا قالبهای پانلی، ممکن است با یک طرح خاص ستونها عملی نباشد. طراح باید سازگاری ابعاد اعضای سازهای مجاور را بعنوان یکی از عوامل موثر در آرایش و تعیین ابعاد ستونها درنظر بگیرد. سرستونها، خصوصا اگر بصورت قارچی باشند، نیاز به قالب خاص و نیروی کار بیشتری برای قالب بندی دارند. بهترین راه برای پرهیز از ایجاد سرستونها افزایش آرماتور دال در روی ستون است. اگر این کار جوابگو نبود، بهتر است از سر ستونهای کتیبه ای استفاده شود و کتیبه ها بصورت مستطیلهایی باشند که ابعادشان با قالبهای معمولی سازگاری داشته باشد، در اینصورت هم هدف سازهای حاصل شده است و هم هزینه کل به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

اتصال تیر و ستون

محل اتصال تیرها و ستونها نیاز به در نظر گرفتن هر دو نوع المان افقی و عمودی بطور همزمان دارد. وقتی عرض تیر و ستون یکسان باشد، حداکثر بهره وری اقتصادی حاصل می شود زیرا وجوه جانبی تیر بصورت یک خط ممتد از بر ستون می گذرد. اگر تیر عریضتر از ستون باشد، قالب زیر تیر باید برای احاطه نمودن بالای ستون دارای بازشویی به اندازه ابعاد ستون باشد. ستونهای عریض همراه با تیرهای باریک پرهزینه ترین قالب بندی اتصال تیر و ستون را ایجاد می کنند، چون قالب تیرها در محل اتصال به ستون باید به اندازه پهنای ستون عریض شوند.

 

صفحه1 از2

اموزش و راهکارها

فیلتر بر اساس مجموعه ها
خرداد 27, 1398

مراحل ساخت نیوجرسی

در آموزش قالب بندی

توسط مدیر سایت

مراحل ساخت نیوجرسی به شرایط های مختلف بستگی دارد : در مرحله اول قالب های…
مهر 29, 1397

محاسبه ابعاد و فشار روی قالبها فلزی مدولار

در آموزش قالب بندی

توسط سجاد رجبی

معمولا جنس قالبهای فلزی از فولاد نرم ST37 می باشد. این قالبها از یک ورق…
بهمن 24, 1397

مشخصات حفاظ های بتنی آزادراه ها نیوجرسی

در نیوجرسی

توسط مدیر سایت

پیشگفتار مشخصات حفاظهای بتنی ( نیوجرسی )  ۲ - ۱- مواد و مصالح ۲ -…
مهر 17, 1397

قالب برای شالوده دیوار

در آموزش قالب بندی

توسط سجاد رجبی

قالب برای شالوده دیوارشالوده دیوار در طول دیوار و در زیر آن مانند شکل ۸…
مهر 17, 1397

روش نصب قالب شالوده

در آموزش قالب بندی

توسط سجاد رجبی

تصویر ۸ - ۳ نمونه ای از قالب بندی شالوده بتنی را نشان می دهد.…
مهر 17, 1397

قالب بندی دیوار با قالب ها یکپارچه

در آموزش قالب بندی

توسط سجاد رجبی

قالب بندی دیوار با قالبهای یکپارچهدر کارگاههایی که امکان جابجا نمودن قالبها توسط جراثقال وجود…
مهر 17, 1397

اجرای دیوارهای مرتفع به روش قالب بالا رونده با قالب مدولار

در آموزش قالب بندی

توسط سجاد رجبی

اجرای دیوارهای مرتفع به روش قالب بالا رونده با قالب مدولاردر این روش پس از…
مهر 17, 1397

سیستم قالب دیوار خود بالا رونده

در آموزش قالب بندی

توسط سجاد رجبی

سیستم قالب دیوار خود بالا روندهاز سیستم قالب بندی بدون نیاز به جراثقال می توان…
مهر 17, 1397

طراحی قالب برای ستونهای مربع و مستطیلی

در آموزش قالب بندی

توسط سجاد رجبی

طراحی قالب برای ستونهای مربع و مستطیلیتصویر ۱۰-۱ آرایش قالب ستون با مقطع مربعی و…
مهر 17, 1397

اجرای قالب بندی ستون ها با قالب مدولار

در آموزش قالب بندی

توسط سجاد رجبی

از انواع قالب بندی  ستون  میتوان به قالب بندی ستونها با قالب مدولار اشاره کردپانلهای…

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 17:00