بتن می تواند از جام جرثقیل در قالب ریخته شود یا به داخل آن پمپ شود. اگر بتن به داخل قالب پمپ شود کمیته ۹۴-۳۴۷ ACI توصیه میکند قالب برای تمام فشار هیدرواستاتیک بعلاوه حداقل ۲۵٪ افزایش بابت فشار پمپ طراحی شود. در بعضی شرایط ممکن است فشار وارد بر قالب از فشار پمپ بیشتر باشد.

وقتی از لرزاننده سطحی استفاده میشود یا از بتن با جمع شدگی کنترل شده با از بتن با سیمان منبسط شونده استفاده می شود باید احتیاط کرد، چون فشار روی قالب ممکن است بیش از فشار هیدرواستاتیک باشد.

همچنین وقتی از لرزاننده داخلی بتن تازه استفاده می شود باید احتیاط نمود. اگر بتن بیش از مدت پیش بینی شده حالت نیمه مایع خود را حفظ کند یا لرزاندن قالبها بیش از حد انجام شود، روش متراکم نمودن ممکن است منجر به فروپاشی قالب بندی شود.

ا. مقادیر فشارها بر مبنای بتن با وزن مخصوص ۲۴۰۰ کیلوگرم، متر مکعب می باشد.

۲. مقدار بار زنده در حالت استفاده از دامپر دستی ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع منظور شده است

٣. مقدار بار زنده در حالت استفاده از دامپر موتوری ۳۷۵ کیلوگرم بر متر مربع می باشد.

اطلاعاتی که در جداول و تصاویری که تاکنون ارائه شده درباره فشار بتن روی قالب آمده است بر این مبناست که بتن دارای وزن مخصوص ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. اگر بتن مورد استفاده وزن مخصوص دیگری غیر از ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب داشته باشد. باید فشار محاسبه شده با استفاده از روابط قبل را توسط یک ضریب اصلاح، تصحیح نمود. بعنوان مثال اگر با استفاده از وزن مخصوص ۲۴۰۰kg / m2 فشار ۳۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع بدست آمده است، بتن سبک با وزن مخصوص kg/ m۳۱۸۰۰ "kg درهمان شرایط باید فشاری معادل

۲۰۰۰= ۳۰۰۰ (2400/1800) ایجاد کند. بطور مشابه اگر از بتنی با وزن مخصوص زیاد مثلا ۴۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب استفاده شود، فشار حاصل تحت همان شرایط معادل

kg / m ۶۰۰۰ = ( 2400/4800 (خواهد بود. رابطه (۳ - ۵) را می توان برای تعیین حداکثر فشار ایجاد شده توسط بتنهایی که وزن مخصوص آنها kg/ m۲۴۰۰

نیست بکار برد.

P" = [D/۲۴۰۰] x PM

که در آن Pm = حداکثر فشار اصلاح شده، کیلوگرم بر متر مربع

D= وزن مخصوص بتن، کیلوگرم بر متر مکعب

P= حداکثر فشار ایجاد شده توسط بتن با وزن مخصوص ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب، وقتی بتن ریزی در شرایط مشابه انجام شود؛ کیلوگرم بر متر مربع

بارهای قائم وارد بر قالب

علاوه بر بارهای افقی، بارهای قائم نیز بر قالب اثر می کنند. بارهای قائم در اثر وزن بتن تازه، آرماتورها، وزن قالب و تجهیزات قالب بندی، وزن ابزار و تجهیزات و وزن کارگران ایجاد می شود. برای سازه های چند طبقه، طراحی قالب باید با در نظر گرفتن بارهایی که از تمام طبقات بالاتر وارد می شود انجام شود. |

وزن مخصوص بتن برای بیشتر سازه ها حدود ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. با این وجود، وزن مخصوص بتن می تواند از  m/ kg۸۰۰ در بتنهای سبک تا kg / m3۶۴۰۰ در بتنهای سنگین باشد. بار ثقلی قالب باید با احتساب بارهای متمرکز قائم، بارهای گسترده یکنواخت ثقلی و فشارهای قائم وارد بر سطح همانطور که در پاراگرافهای بعدی توصیف شده است در نظر گرفته شود.

 

برای سقفی که دارای تکیه گاههایی در فواصل ۶ متری در هر دو جهت می باشد که با دال به ضخامت ۱۵ سانتیمتر از بتنی به وزن مخصو ص ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب را کند، بار قائم متمرکز که بر تکیه گاه ها در اثر بار مرده بتن وارد می شود، عبارتست از:

x ( ۰ / ۱۵ ) = ۱۲٫۹۶۰ kg (۶۸۶) × ۲۴۰۰ وہ برای تیر یکسره بتنی به عرض ۴۰ و ارتفاع ۶۰ سانتیمتر که از بتن با وزن مخصره کیلوگرم بر متر مربع ساخته می شود، بار قائم يکنواختی که بر هر متر طول قالب زیر . می شود برابر است با:

= ۲۴۰۰ x (۰/۴ ۶۰/۶) = ۵۷۶ kg/m

برای دال ۱۵ سانتیمتری از بتن با وزن مخصوص "۲۴۰۰kgفشار بار مرده بتن روی قالب دال بصورت زیر قابل محاسبه است:

 

F, = ۲۴۰۰x۰/۱۵ = ۳۶۰ kg/m !

علاوه بر وزن بتن، وزن قالب بندی، ابزار و آرماتورها نیز باید جزو بارهای قائم که بر قالب اثر میکند در نظر گرفته شود. مجموع وزن بتن، فولاد و قالب، بار مرده سیستم قالب بندی را تشکیل می دهد. علاوه بر بارهای مرده، بارهای زنده نیز بر قالب اثر می کند. بارهای زنده شامل وزن کارگران، ابزار، تجهیزات و مصالح انبار شده بر روی قالب می باشد. در گذشته، از دامپر موتوری برای حمل بتن و بتن ریزی دال استفاده می شد. این ماشین بار زنده قابل ملاحظه ای به قالب دال اعمال میکند چرا که وزن آن درحالت پربیش از 1500کیلوگرم می باشد امروزه استفاده از تکنیک پمپاژ بتن

جایگزین دامپر موتوری شده است، که از آن به عنوان یک روش صنعتی متداول برای بتن ریزی و پخش بتن استفاده می شود. در چنین شرایطی کمیته ۳۴۷ AC توصیه میکند حداقل ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع بار زنده برای کارگران

، ابزار و تجهیزات لحاظ شود. در شرایطی که از دامپر موتوری بر روی قالب استفاده می شود، بار زنده بیش از ۳۷۵ کیلوگرم بر من مربع می باشد. کمینه ۳۴۷ ACI توصیه می کند مجموع بار مرده و زنده حداقل ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شود و در شرایطی که از دامپر استفاده می شود، دست کم ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شود.

بنابراین، قالب دالهای بتنی باید بار کارگران و تجهیزات (بار زنده) به علاوه وزن بتن تازه ریخته شده ( بار مرده) را تحمل کند. برای بتن با وزن مخصوص معمولی (۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب) وزن بتن تازه باری معادل ۱۲۰ کیلوگرم بر متر مربع به ازای هر ۵ سانتیمتر ضخامت ب قالب اعمال میکند. جدول ۳-۳ حداقل بارهای طراحی را در شرایطی که از دامپر موتوری دستی برای بتن ریزی استفاده می شود ارائه می دهد این بار ها دربرگیرنده وزن بتن ،دامپر وکارگران می باشد.

 

همانطور که قبلا عنوان شد، انجمن بتن امریکا توصیه می کند که قالب ستون برای کال فشار جانبی هیدرواستاتیک که در معادله (۱۰۳) نشان داده شده طراحی شود. معمولا بتن ریزی ستون به سرعت انجام می شود. بنابراین h در رابطه P= wl

معادل ارتفاع کل قالب ستون است. در اینجا هیچ مقدار حداکثر یا حداقلی برای فشار محاسبه شده از رابطه (3-1) وجود ندارد

1-فشارها بر اساس وزن مخصوص ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب با اسلامپ ۱۰۰ میلیمتر می باشد  

2-مرجع برای اطلاعات بیشتر درباره فشار بتن، کمبنه ۳۴۷، ACI۹۴ می باشد. (۱)

در شرایطی که بتن ریزی بصورت تدریجی انجام می شود و از بتنی با وزن مخصوص ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب که با استفاده از سیمان تیپ آبدون افزودنی و پوزولان، با حداکثر ا mm ۱۰۰ و با استفاده از ویبراتور داخلی معمولی در عمقهای 120استفاده میشودcm

تأثير ارتفاع قالب دیوار بر روی فشار ایجاد شده توسط بتن، در شکل ۳- ۲ نشان داده شده است. شکل ۳-۲ (الف) گرادیان فشار بر روی قالب دیواری با ارتفاع H متر را ارائه می دهد. در این شکل حداقل ارتفاع مورد نیاز برای بوجود آمدن حداکثر فشار محاسبه شده برای سرعت بتن رای و دمای مشخص با "H نشان داده شده است که در این حالت گرادیان فشار با خط CD مشخت شده است. با این حال، گرادیان فشار واقعی توسط خط AB نشان داده شده است که حداکثر مقدار واقعی آن ۲۴۰۰H کیلوگرم بر متر مربع (برای بتنی که وزن مخصوص آن ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد) است.

 

شکل ۳-۲ (ب) ارائه دهنده گرادیان فشار برای قالب دیواری است که ارتفاع آن H، بیش از حداقل ارتفاع مورد نیاز برای ایجاد فشار ماکزیمم به ازای سرعت بتن ریزی و دمای مشخص است. بنابراین آن بخش از قالب دیوار که با خط OC مشخص شده است در معرض فشار حداکثر قرار میگیرد که توسط رابطه (۳ - ۲) محاسبه می شود. برای قسمتی از قالب که در بالای C قرار می گیرد، گرادیان فشار توسط خط AB نشان داده شده است.

قالبهایی که بصورت شکل ۳-۲ (الف) می باشند باید برای مقابله با گرادیان فشار AB وترجيحة CD طراحی شوند. قالبهای مشابه وضعیت ۳ - ۲ (ب) باید برای مقاومت در برابر گرادیان فشار AB و BD طراحی شوند.

 

در ابتدا که بتن مخلوط می شود، حالتی مابین مایع و جامد دارد. بهترین توصیف این حالت، حالت نیمه مایع است و معمولا به آن ماده خمیری اطلاق می شود. با گذشت زمان، رفته رفته از خواص خمیری آن کاسته شده و حالت جامد پیدا میکند. این خاصیت تبدیل از حالت خمیری به حالت جامد، از بتن یک مصالح ارزشمند ساختمانی می سازد، چون قبل از اینکه به حالت نهایی خود برسد، به سادگی می توان توسط قالب به آن شکل داد.

قابلیت تبدیل از حالت نیمه مایع (خمیری) به حالت جامد در نتیجه دو جریان داخلی در بتن می باشد. جریان اول حاصل از گیرش سیمان است که در صورت مناسب بودن شرایط، یعنی مثلا وجود گرمای کافی از ۳۰ دقیقه پس از اختلاط بتن آغاز می شود. در دماهای کمتر گیرش ممکن است چندین ساعت طول بکشد. واکنش دوم افزایش و توسعه اصطکاک داخلی بین اجزاء سنگی در بتن می باشد که باعث مهار سنگدانه ها و جلوگیری از حرکت آنها نسبت به هم می شود. مقدار اصطکاک داخلی در بتن خشک بیشتر از بتن تر می باشد، و این اصطکاک با کاهش محتوای آب بتن افزایش می یابد.

سرعت تبدیل بتن از حالت خمیری به حالت جامد اثر قابل ملاحظه ای بر روی فشار اعمال شده از طرف بتن بر قالب دارد.

 

وزن مخصوص بتن:

 

وزن مخصوص بتن در درجه اول به چگالی سنگدانه های آن بستگی دارد. بتنی که با سنگدانه های متراکم ساخته شود وزن مخصوصی حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب یا بیشتر

دارد، در حالیکه اگر از سنگدانه های سبک استفاده شود وزن مخصوص کمتر از ۱۲۰۰ کیلوگرم به متر مکعب خواهد بود. بیشتر بشهای معمولی مورد استفاده وزن مخصو صی در حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم برمتر مکعب دارند وبطورکلی محاسبات، جداول نمودارهای ارائه شده بر مبنای وزن مخصوص ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. اگر وزن مخصوص بتن کمتر از 2400 باشد به منظور اقتصادی نمودن قالب بندی می توان قالبها را برای این وزن مخصوص اصلاح نمود. بالعکس اگر وزن مخصوص بتن بیشتر از مقدار فوق باشد باید به منظور مقابله با فشار اضافه اصلاح شوند.

 

فشار جانبی بتن بر روی قالب:

فشار وارده روی قالب توسط بتن بوسیله عوامل زیر تعیین می شود:

 

  • سرعت بتن ریزی در قالب
  • دمای بتن
  • وزن مخصوص با چگالی بتن
  • روش متراکم نمودن بتن
  • ارتفاع بتن ریزی

 

مؤسسه بتن آمریکا (ACI) ۱۱ وقت زیادی برای مطالعه روی طراحی قالب و عملیات اجرا صرف نموده است. کمبنه ۳۴۷

ACI توصیه میکند قالب برای تمام فشار جانبی هیدرواستاتیک که توسط رابطه زیر محاسبه می شود، طراحی شود

(1.8)

P = wh

P= فشار جانبي، " kg

/ m = وزن مخصوص بتن تازه ریخته شده، kg

/

m۳ h = غمن بتن خمیری، m |

برای بتنی که بطور سریع ریخته می شود، مانند ستونها. ما باید معادل کل ارتفاع قالب در نظر گرفته شود. برای مقدار فشار محاسبه شده در رابطه (۱۰۳) مقدار حداکثر و حداقلی وجود ندارد

اموزش و راهکارها

تیر 31, 1397

لیست وزنی محصولات

in آموزش قالب بندی

by M.Mohamadpoor

شما عزیزان میتوانید از طریق این عکس لیست وزنی کلیه محصولات را به راحتی دریافت…
تیر 31, 1397

فشار جانبی بتن بر روی قالب ستونها

in فشارروی بتن

by M.Mohamadpoor

همانطور که قبلا عنوان شد، انجمن بتن امریکا توصیه می کند که قالب ستون برای…
تیر 31, 1397

رفتار بتن

in فشارروی بتن

by M.Mohamadpoor

در ابتدا که بتن مخلوط می شود، حالتی مابین مایع و جامد دارد. بهترین توصیف…
تیر 31, 1397

تاثیرارتفاع بر روی قالب دیوار

in فشارروی بتن

by M.Mohamadpoor

تأثير ارتفاع قالب دیوار بر روی فشار ایجاد شده توسط بتن، در شکل ۳- ۲…
تیر 31, 1397

بررسی اثرات استفاده از در صد های مختلف ماسه شکسته بر جذب آب بتن های…

in آموزش قالب بندی

by M.Mohamadpoor

میثم‌کریمی‌نیا 1- کارشناس عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2- دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک…
تیر 31, 1397

بتن ریزی و متراکم نمودن بتن تازه

in فشارروی بتن

by M.Mohamadpoor

بتن می تواند از جام جرثقیل در قالب ریخته شود یا به داخل آن پمپ…
تیر 31, 1397

اقتصاد قالب بندی و اقتصاد کل پروژه

in اقتصادقالب بندی

by M.Mohamadpoor

در بعضی پروژه ها نیاز به صیقلی و پرداخت بودن سطح بتن می باشد. در…

آدرس

 کارخانه : شهریار ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 17:00