قالب فلزی بتن چیست؟

قالب بندی دیوار

قالــب بنــدی دیــوار عمومــا بــه روش هــای مختلفــی و بــا متریــال هــای گوناگـون قابـل اجـرا اسـت. ایـن تفـاوت در محصـولات بـا توجـه بـه کارکـرد پــروژه، هزینــه تمــام شــده، زمــان اجــرا و مــوارد ایمنــی پــروژه پیشــنهاد مــی گــردد.

سیســتم هــای قالــب بنــدی دیــوار از پــای وود، H20 ، ورق هــای فلــزی و یــا ترکیــب ایــن متریــال تولیــد مــی شــوند. یکـی از مهمتریـن مـوارد در سیسـتم هـای قالـب بنـدی دیـوار، اتصـاالت و پشـت بنـد هـای قالـب مـی باشـد کـه بسـته بـه طـول، ارتفـاع و ضخامـت بتـن ریـزی متغیـر اسـت.

راحتـی انتقـال پنـل هـای بـزرگ بـا جرثقیـل، رعایـت اصـول ایمنـی پـروژه (HSE) ، کیفیـت سـاخت، متریـال مـورد اسـتفاده، ایجـاد سـطح بتـن اکسـپوز و فشـارهای جانبـی بتـن از دالیـل انتخـاب ایـن سیسـتم هـا مـی باشـد.

قالــب بنـدی دیوار هوپاد

یکــی از مــدرن تریــن روش هــای قالــب بنـدی دیوار  ، قالـب دیـوار پلای وود مـی باشــد . در ایــن سیســتم رویــه قالــب ، از جنـس پـای وود و پشـت بنـد ( فریـم ) آن فلــزی مــی باشــد و بــا توجــه بــه اســتفاده از رویــه پلای وود بــه جــای ورق فلــزی
در ســطح رویــه ، عــاوه بــر ســبکی جهــت اجـرای بتـن اکسـپوز بسـیار مناسـب می باشـد . قالــب دیــوار پلای وود هــر چنــد ســازه سـبک تـری نسـبت بـه سـازه فلـزی ایجـاد مــی نمایــد ولــی از لحــاظ دوام و کارایــی و ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز بســیار
بهتــر از سیســتم هــای مشــابه فلــزی عمــل مــی کنــد .

پنــل هــای دیــوار پلای وود بــه راحتـی توسـط گیـره چدنـی و گیـره دنـده شــانه ای بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .با توجه به این که در تمامی نقاط دنیا از این قالب ها استفاده می شود ، شرکت سازه گستر مدحت برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت این قالب ها در داخل کشور ، گامی نو در صنعت قالب سازی و پیشرفت کشور بر دارد و هدف آن تصاحب بازارهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای CIS می باشد .

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00