کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب ستون گرد

 

قالـب سـتون گـرد بـرای بتـن ریـزی مقاطـع دایـره ای سـتون در ارتفـاع هـای مختلـف تولیـد مـی شـود . قالـب هـا معمـوال از قطـر 30 سـانتیمتر بـه بـالا و بـه صـورت دو تکـه، سـه تکـه و چهـار تکـه بسـته بـه قطـر قالـب هـا تولیـد مـی شـود .

قالـب گـرد بـه صـورت اسـتاندارد در ارتفـاع هـای 50 ، 100،150 و 200 سـانتی متـر طراحـی و تولیـد مـی گـردد. وجـود اسـتیفنرهای محکـم در پشـت قالـب و اسـتفاده از ورق بــا ضخامــت 3 میلیمتــر امــکان بتــن ریــزی در ســایزهای مختلــف را بــه پیمانــکار مـی دهـد . اتصـال پنل ها به یکدیگر توسـط پین و گـوه و کلمپس انجام می گیرد . 

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00