کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی ستون هوپاد

 

قالــب ســتون هوپــاد از رویــه پــای وود و فریــم فلــزی و پشــت بندهــای فلــزی تشــکیل شـده اسـت . قالـب سـتون پـای وود بـرای بتـن ریـزی مقاطـع مختلـف سـتون بـا امـکان تغییـر سـایز مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

یکــی از مهــم تریــن ویژگــی هــای ایــن سیســتم مقــرون بــه صرفــه بــودن آن در طــول پـروژه مـی باشـد. در سیسـتم هـای سـنتی بـرای هـر مقطـع سـتون نیـاز بـه تهیـه قالـب جداگانـه ای وجـود دارد ولـی در قالـب سـتون پـای وود ) هوپـاد ( بـا تغییـر سـایز قالـب در طبقـات مختلـف و فقـط بـا بـاز کـردن اتصـاالت ایـن امـکان فراهـم اسـت .

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00