کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب قطعات پیش ساخته

مفصل نیوجرسی

  بـا تغییـر اسـتانداردهای وزارت راه و شهرسـازی قالـب هـای نیوجرسـی لولایی از رده خـارج…

قالب گرادان

  قطعــات پیــش ســاخته جهــت نشــیمن جایــگاه اســتادیوم هــای ورزشــی در طــول هــای مختلـف را…

قالب نیوجرسی

   نیوجرســی مفصلــی ( مانــع بتنــی ) بــرای جداســازی لاین چــپ و راســت آزادراه هــا…

قالب کالورت

  جهــت ایجــاد محــل عبــور آبراهــه در پــروژه هــای راه ســازی از قطعــات بتنــی کالــورت…

قالب تیر پل

  قالـب هـای تیـر پـل از پنـل هـای بـا عـرض یـک متـر تشـکیل شـده اسـت…

قالب جدول

    قالـب هـای جـدول در دو مـدل کشـویی و پیچـی جهـت سـاخت قطعـات پیـش…

قالب خاک مسلح

  جهـت مهـار خـاک در رمـپ هـای تقاطـع هـای غیـر هـم سـطح از قطعـات پیـش…

قالب فلزی منهول

قالب منهول جهت بتن ریزی دیواره چاه مورد استفاده قرار می گیرد . قالب منهول…

 

قالب های پیش ساخته

بســیاری از قطعــات بتنــی بــا توجــه بــه شــرایط پــروژه و نــوع کارکــرد امــکان بتــن ریــزی درجــا را ندارنــد و مــی بایســت قطعــه در محــل دیگــری بتــن ریــزی شــده و بعــد از گیــرش نهایــی بــه محــل پــروژه منتقـل شـود . انـواع نیوجرسـی هـای آزادراه ، هـا ، قرنیـز پـل ، دیـواره هـای اطـراف متـرو ، دیـوار خـاک مسـلح ، تیـر بـرق و قطعـات خـاص بتنــی بخشــی از ایــن محصــوالت مــی باشــد.

یکــی از مهــم تریــن نــکات در ایــن محصــوالت افزایــش ضریــب تکــرار اســتفاده از قالــب هــا مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از ورق هــای ST52 عمومــا ایــن مشــکل رفــع مــی گــردد .

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00