کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب تیر برق

 

قالــب تیــر بــرق در مــدل H شــکل تولیــد مــی شــود و نقــش پایــه بــرای اتصــال کابــل هــای بــرق در مناظــق شــهری و روســتایی را بــر عهــده دارد .قالـب هـای تیـر بـرق در طـول هـای 9 متـر ، 12 متـر و 15 متـری طراحـی و تولیـد مـیشـوند . قالـب هـای تیـر بـرق بـا سـاختار H دارای مـدل هـای مختلفـی اسـت کـه نـوع لولایـی آن بسـیار پرمصـرف اسـت.

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00