کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب نیوجرسی

 

 نیوجرســی مفصلــی ( مانــع بتنــی ) بــرای جداســازی لاین چــپ و راســت آزادراه هــا و اتوبــان هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .ایــن محصــول در چنــد مــدل تولیــد مــیشــود و توســط مفصــل نیوجرســی بــه یکدیگــر متصــل مــی گردنــد تــا در هنــگام برخوردهــای احتمالــی، خودروهــا بــه ســمت دیگــر اتوبــان پرتــاب نشــوند. ایـن قالـب هـای نیوجرسی بـه صـورت متـداول در 2 نـوع 4 متــری ( متوســط ) و 6 متــری ( بــزرگ ) تولیـد مـی شـوند .

 

 پروژه های مرتبط

قالب بندی تیر هوپاد (تیر پلای وود)

قالب بندی تیر هوپاد ( تیر پلای وود )، قالــب بنــدی تیــر پــلای وود ، بــرای بتــن ریـزی تیرهـای بتنـی مـورد اسـتفاده قـرار مــی گیــرد .…
The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00