کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی سقف فلکس

قالب بندی سقف فلکس، سیســتم فلکــس ، سیســتمی مرســوم در قالــب بنــدی ســقف هــای مختلــف مــی باشــد. ایـن سیسـتم مشـابه سیسـتم میـز پرنـده اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه تمامـی مراحـل نصـب و مونتـاژ در محـل پـروژه انجـام مـی گیـرد و معمـولا بـه جـای شـورینگ ، از جـک هـای سـقفی اسـتفاده مـی شـود. در ایــن روش جــک هــای ســقفی ، تیرهــای H20 و پــلای وود ماننــد سیســتم هــای قدیمــی قالــب بنــدی ســقف نصــب مــی شــود. همچنیــن سیســتم فلکــس در نقاطــی از پــروژه کــه امــکان اســتفاده از سیســتم میــز پرنــده بــه دلیــل ســطح مقاطــع هندســی نامنظــم و یــا عــدم همتــرازی وجــود نــدارد، بســیار پــر کاربــرد اســت.

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00