کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی سقف میز پرنده

 

قالــب بنــدی میــز پرنــده یکــی از بهتریــن و مقــرون بــه صرفــه تریــن سیســتم هــای مـورد اسـتفاده در بتـن ریـزی سـقف هـای مرتفــع و وســیع مــی باشــد .ایـن سیسـتم بـه دلیـل تحمل فشـار بـالای بتن و ایجـاد سـطح بتـن اکسـپوز در مجتمـع هـای تجـاری، هتـل هـا، پـل سـازی، سـقف هـای بلنـد، سـقف هـای گنبـدی، پالایشـگاه هـا، نیـروگاه هـا و ... مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . رویـه قالـب میـز پرنـده از پـلای وود روکـش دار بـا ضخامـت 18 میلیمتـر مـی باشـد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00