کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی تونل لاینینگ

 

جهــت اجــرای انــواع تونــل هــای آب ، راه ، فاضلاب ، راه آهـن و ... از قالـب تونـل لاینینگ اســتفاده مــی گــردد کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری تونــل بــه شــکل مقاطــع مختلــف از جملـه دایـره ای شـکل ، نعـل اسـبی ، بیضـی ، نیــم دایــره و ... تولیــد مــی گــردد . قالــب تونــل لاینینــگ از دو بخــش ارابــه و گلبــرگ هــا تشــکیل شــده اســت . قالـب هـا از نظـر سیسـتم حرکتـی نیـز بـه دو دسـته نقسـیم مـی شـوند : قالب های خود کششی قالب های مکانیکی

 

 پروژه های مرتبط

 
The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00