کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی تونل لاینینگ

 

جهــت اجــرای انــواع تونــل هــای آب ، راه ، فاضلاب ، راه آهـن و ... از قالـب تونـل لاینینگ اســتفاده مــی گــردد کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری تونــل بــه شــکل مقاطــع مختلــف از جملـه دایـره ای شـکل ، نعـل اسـبی ، بیضـی ، نیــم دایــره و ... تولیــد مــی گــردد . قالــب تونــل لاینینــگ از دو بخــش ارابــه و گلبــرگ هــا تشــکیل شــده اســت . قالـب هـا از نظـر سیسـتم حرکتـی نیـز بـه دو دسـته نقسـیم مـی شـوند : قالب های خود کششی قالب های مکانیکی

 

 پروژه های مرتبط

 
The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00