کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب تونل فرم

 

سیسـتم قالـب هـای تونلـی هـم اکنـون به عنـوان سیسـتمی کارآمـد در سـاخت و سـازه پـروژه هـای بتنـی مطـرح اسـت .در ایــن سیســتم دیوارهــا و ســقف هــا در یــک مرحلــه اجــرا مــی شــود و در نتیجــه سـازه ای یکپارچـه و منظـم از نظـر سـاختار ایجــاد مــی شــود .ایــن سیســتم مناســب تریــن پیشــنهاد بــرای پــروژه هــای انبــوه ســازی مســکن نظیــر مســکن مهــر و اقــدام ملــی مســکن اســت .

 

 


 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00