کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

سیستم قالب بندی دیوار

قالب بندی دیوار هوپاد

  یکــی از مــدرن تریــن روش هــای قالــب بنـدی دیوار دیـوار ، قالـب دیـوار پلای وود…

سیستم قالب لارج پنل

      ایــن سیســتم جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای سیســتم هــای قالــب بنــدی مــدولار مــی…

قالب بندی دیوار پلای وود با h20

  قالـب بنـدی دیـوار پـلای وود بـا پشـت بنـد H20 ، بـرای بتـن ریـزی انـواع…

قالب بندی دیوار مدولار

قالــب بنــدی دیــوار مــدولار ، یکــی از پــر کاربردتریــن روش هــای قالــب بنــدی دیوارهـای بتنـی…

قالب بندی مقاطع مدور

قالب بندی دیوارهای با مقاطع قوسـی به دو طریق امکان پذیر اسـت : در روش…

قالب بندی دیوار طرح دار

  قالـب دیـوار طـرح دار ، از پنـل هـای فلـزی بـا ابعـاد یکسـان تشـکیل شـده…

قالب فونداسیون

    جهت اجرای قالب فونداسیون و سکوهای بتنی از قالب های مدولار می توان…

قالب بندی دیوار

قالــب بنــدی دیــوار عمومــا بــه روش هــای مختلفــی و بــا متریــال هــای گوناگـون قابـل اجـرا اسـت. ایـن تفـاوت در محصـولات بـا توجـه بـه کارکـرد پــروژه، هزینــه تمــام شــده، زمــان اجــرا و مــوارد ایمنــی پــروژه پیشــنهاد مــی گــردد.

سیســتم هــای قالــب بنــدی دیــوار از پــای وود، H20 ، ورق هــای فلــزی و یــا ترکیــب ایــن متریــال تولیــد مــی شــوند. یکـی از مهمتریـن مـوارد در سیسـتم هـای قالـب بنـدی دیـوار، اتصـاالت و پشـت بنـد هـای قالـب مـی باشـد کـه بسـته بـه طـول، ارتفـاع و ضخامـت بتـن ریـزی متغیـر اسـت.

راحتـی انتقـال پنـل هـای بـزرگ بـا جرثقیـل، رعایـت اصـول ایمنـی پـروژه (HSE) ، کیفیـت سـاخت، متریـال مـورد اسـتفاده، ایجـاد سـطح بتـن اکسـپوز و فشـارهای جانبـی بتـن از دالیـل انتخـاب ایـن سیسـتم هـا مـی باشـد.

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00