کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی مقاطع مدور

قالب بندی دیوارهای با مقاطع قوسـی به دو طریق امکان پذیر اسـت :

در روش اول کـه قطـر قـوس مـورد نظـر زیـاد اسـت و مـی تـوان بـه روش چندضلعـی قالـب بنـدی نمـود ، بـا اسـتفاده از قالـب هـای مـدولار و لولـه هـای پشـت بنـد نـورد شـده ، دیـوار قالـب بنـدی می گـردد .

در روش دوم کـه قطـر قـوس مـورد نظـر کـم اسـت در قالـب بنـدی بـه جـای اسـتقاده از قالـب هـای مـدولار از قالـب هـای کمانـی اسـتفاده مـی گـردد . ایـن قالـب هـا فاقـد تسـمه هـای اسـتیفنر عرضـی ) پشـت بنـد ( مـی باشـند و توسـط گیـره متوسـط و لولـه هـای نـورد شـده مطابـق قـوس مـورد نظـر اجـرا مـی گردنـد . در مـواردی کـه فشـار وارد بـر جـداره قالـب باالسـت بـه جـای لولـه نـورد شـده از پروفیـل نـورد شـده بـا مقطـع 80×40 و گیـره بلنـد اسـتفاده مـی شـود .

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00