کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی دیوار مدولار

قالــب بنــدی دیــوار مــدولار ، یکــی از پــر کاربردتریــن روش هــای قالــب بنــدی دیوارهـای بتنـی در ایـران به شـمار مـی رود . ایــن سیســتم از ترکیــب پنــل هــای قالــب مــدولار (تســمه ای یــا خــم) و ملزومــات قالــب بنــدی تشــکیل مــی شــود . یکــی از دالیـل پرطرفـدار شـدن ایـن سیسـتم تنـوع در سـایز پنـل هـا و امـکان جابجایـی آسـان بـا دسـت در محـل پـروژه مـی باشـد .

 


 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00