کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی دیوار پلای وود با h20

 

قالـب بنـدی دیـوار پـلای وود بـا پشـت بنـد H20 ، بـرای بتـن ریـزی انـواع دیوارهـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . رویـه ایـن سیسـتم از پـای وود بـا ضخامـت 18 میلیمتـر و تیرهای عمـودی H20 تشـکیل شـده اسـت . تیرهـای عمـودی جایگزیـن سـولجرهای فلزی می باشـند و رفتـاری مشـابه ایـن قطعـه ولـی بـا وزن کمتـر و کارایـی باالتـر را ایجـاد مـی کننـد. بـر روی تیرهـای عمـودی ویلرهـای فلـزی بـه صـورت افقـی نصـب مـی شـود کـه عـاوه بـر افزایـش مقاومـت دیـوار ، جهـت اتصـال جـک دوپیـچ ، سـکوی بتـن ریـزی و سـایر اتصـاالت فلـزی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . ایجـاد سـطح بتـن اکسـپوز یکـی از مهـم تریـن ویژگی هـای ایـن سیسـتم مـی باشـد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00